Η εξέλιξη της σκέψης των παιδιών του δημοτικού όσον αφορά στις πιθανολογικές εκφράσεις

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 509-518

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, and Χρυσάνθη Σκουμπουρδή. "Η εξέλιξη της σκέψης των παιδιών του δημοτικού όσον αφορά στις πιθανολογικές εκφράσεις." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 509-518. <http://eudml.org/doc/236131>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος2003,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {509-518},
title = {Η εξέλιξη της σκέψης των παιδιών του δημοτικού όσον αφορά στις πιθανολογικές εκφράσεις},
url = {http://eudml.org/doc/236131},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
TI - Η εξέλιξη της σκέψης των παιδιών του δημοτικού όσον αφορά στις πιθανολογικές εκφράσεις
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 509
EP - 518
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236131
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.