Παιδεία, το αθέατο ημισφαίριο

Β. Πολυδούρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 157-163

How to cite

top

Β. Πολυδούρης. "Παιδεία, το αθέατο ημισφαίριο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 157-163. <http://eudml.org/doc/236133>.

@article{Β1987,
author = {Β. Πολυδούρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {157-163},
title = {Παιδεία, το αθέατο ημισφαίριο},
url = {http://eudml.org/doc/236133},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Β. Πολυδούρης
TI - Παιδεία, το αθέατο ημισφαίριο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 157
EP - 163
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236133
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.