Διδάσκοντας Μαθηματικά σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη της Α/θμίας εκπ/σης. Δυνατότητες - Προτάσεις - Εμπειρίες

Ηρακλής Αγγελόπουλος; Αγγελική Μέντζα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 99-107

How to cite

top

Ηρακλής Αγγελόπουλος, and Αγγελική Μέντζα. "Διδάσκοντας Μαθηματικά σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη της Α/θμίας εκπ/σης. Δυνατότητες - Προτάσεις - Εμπειρίες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 99-107. <http://eudml.org/doc/236134>.

@article{ΗρακλήςΑγγελόπουλος2001,
author = {Ηρακλής Αγγελόπουλος, Αγγελική Μέντζα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {99-107},
title = {Διδάσκοντας Μαθηματικά σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη της Α/θμίας εκπ/σης. Δυνατότητες - Προτάσεις - Εμπειρίες},
url = {http://eudml.org/doc/236134},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ηρακλής Αγγελόπουλος
AU - Αγγελική Μέντζα
TI - Διδάσκοντας Μαθηματικά σε μια πολυπολιτισμική σχολική τάξη της Α/θμίας εκπ/σης. Δυνατότητες - Προτάσεις - Εμπειρίες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 99
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236134
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.