Μαθηματικά και Λογική. Ιστορική αλληλεπίδραση και διδακτική συσχέτιση

Χρίστος Χασιώτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 114-114

How to cite

top

Χρίστος Χασιώτης. "Μαθηματικά και Λογική. Ιστορική αλληλεπίδραση και διδακτική συσχέτιση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 114-114. <http://eudml.org/doc/236135>.

@article{ΧρίστοςΧασιώτης1995,
author = {Χρίστος Χασιώτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {114-114},
title = {Μαθηματικά και Λογική. Ιστορική αλληλεπίδραση και διδακτική συσχέτιση},
url = {http://eudml.org/doc/236135},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Χρίστος Χασιώτης
TI - Μαθηματικά και Λογική. Ιστορική αλληλεπίδραση και διδακτική συσχέτιση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 114
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236135
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.