Ευκλείδεια Γεωμετρία και κριτική ικανότητα των μαθητών

Γεώργιος Στάμου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 337-341

How to cite

top

Γεώργιος Στάμου. "Ευκλείδεια Γεωμετρία και κριτική ικανότητα των μαθητών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 337-341. <http://eudml.org/doc/236136>.

@article{ΓεώργιοςΣτάμου1997,
author = {Γεώργιος Στάμου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {337-341},
title = {Ευκλείδεια Γεωμετρία και κριτική ικανότητα των μαθητών},
url = {http://eudml.org/doc/236136},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Στάμου
TI - Ευκλείδεια Γεωμετρία και κριτική ικανότητα των μαθητών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 337
EP - 341
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236136
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.