Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Στρατηγική της Ενεργητικής Διδασκαλίας με τη βοήθεια της Νέας Τεχνολογίας

Εμμανουήλ Κρητικός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 260-272

How to cite

top

Εμμανουήλ Κρητικός. "Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Στρατηγική της Ενεργητικής Διδασκαλίας με τη βοήθεια της Νέας Τεχνολογίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 260-272. <http://eudml.org/doc/236137>.

@article{ΕμμανουήλΚρητικός2004,
author = {Εμμανουήλ Κρητικός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {260-272},
title = {Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Στρατηγική της Ενεργητικής Διδασκαλίας με τη βοήθεια της Νέας Τεχνολογίας},
url = {http://eudml.org/doc/236137},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Εμμανουήλ Κρητικός
TI - Διδασκαλία των Μαθηματικών: Η Στρατηγική της Ενεργητικής Διδασκαλίας με τη βοήθεια της Νέας Τεχνολογίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 260
EP - 272
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236137
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.