Ο ρόλος των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.

Δημήτρης Τερζάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 60-63

How to cite

top

Δημήτρης Τερζάκης. "Ο ρόλος των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 60-63. <http://eudml.org/doc/236139>.

@article{ΔημήτρηςΤερζάκης1994,
author = {Δημήτρης Τερζάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {60-63},
title = {Ο ρόλος των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236139},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Τερζάκης
TI - Ο ρόλος των εφαρμοσμένων μαθηματικών στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 60
EP - 63
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236139
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.