Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 214-218

How to cite

top

"Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 214-218. <http://eudml.org/doc/236140>.

@article{Unknown1993,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {214-218},
title = {Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/236140},
year = {1993},
}

TY - JOUR
TI - Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι της διδασκαλίας των μαθηματικών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό Σχολείο.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 214
EP - 218
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236140
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.