Τα μαθηματικά στην Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή

Αικατερίνη Τσαμασλίδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 204-214

How to cite

top

Αικατερίνη Τσαμασλίδου. "Τα μαθηματικά στην Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 204-214. <http://eudml.org/doc/236141>.

@article{ΑικατερίνηΤσαμασλίδου1994,
author = {Αικατερίνη Τσαμασλίδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {204-214},
title = {Τα μαθηματικά στην Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή},
url = {http://eudml.org/doc/236141},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Αικατερίνη Τσαμασλίδου
TI - Τα μαθηματικά στην Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 204
EP - 214
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236141
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.