Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την Τεχνολογία της βενετοκρατούμενης Κρήτης.

Γιάννης Γ. Καλογεράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 315-330

How to cite

top

Γιάννης Γ. Καλογεράκης. "Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την Τεχνολογία της βενετοκρατούμενης Κρήτης.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 315-330. <http://eudml.org/doc/236145>.

@article{ΓιάννηςΓ1994,
author = {Γιάννης Γ. Καλογεράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {315-330},
title = {Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την Τεχνολογία της βενετοκρατούμενης Κρήτης.},
url = {http://eudml.org/doc/236145},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Γ. Καλογεράκης
TI - Τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την Τεχνολογία της βενετοκρατούμενης Κρήτης.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 315
EP - 330
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236145
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.