Η επιμόρφωση των καθηγητών των μαθηματικών στην Ελλάδα το τελευταίο μισό του αιώνα μας

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 111-122

How to cite

top

Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη. "Η επιμόρφωση των καθηγητών των μαθηματικών στην Ελλάδα το τελευταίο μισό του αιώνα μας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 111-122. <http://eudml.org/doc/236146>.

@article{Ε1990,
author = {Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {111-122},
title = {Η επιμόρφωση των καθηγητών των μαθηματικών στην Ελλάδα το τελευταίο μισό του αιώνα μας},
url = {http://eudml.org/doc/236146},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κοθάλη-Κολοκούρη
TI - Η επιμόρφωση των καθηγητών των μαθηματικών στην Ελλάδα το τελευταίο μισό του αιώνα μας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 111
EP - 122
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236146
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.