Τα Μαθηματικά ως αντικειμενική φυσική επιστήμη.

Δημήτρης Γαβαλάς; Μαρία Γυφτογιάννη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 487-497

How to cite

top

Δημήτρης Γαβαλάς, and Μαρία Γυφτογιάννη. "Τα Μαθηματικά ως αντικειμενική φυσική επιστήμη.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 487-497. <http://eudml.org/doc/236148>.

@article{ΔημήτρηςΓαβαλάς2002,
author = {Δημήτρης Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {487-497},
title = {Τα Μαθηματικά ως αντικειμενική φυσική επιστήμη.},
url = {http://eudml.org/doc/236148},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γαβαλάς
AU - Μαρία Γυφτογιάννη
TI - Τα Μαθηματικά ως αντικειμενική φυσική επιστήμη.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 487
EP - 497
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236148
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.