Μαθηματική λογοτεχνία: Μια πρόκληση.

Τεύκρος Μιχαηλίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 634-642

How to cite

top

Τεύκρος Μιχαηλίδης. "Μαθηματική λογοτεχνία: Μια πρόκληση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 634-642. <http://eudml.org/doc/236150>.

@article{ΤεύκροςΜιχαηλίδης2002,
author = {Τεύκρος Μιχαηλίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {634-642},
title = {Μαθηματική λογοτεχνία: Μια πρόκληση.},
url = {http://eudml.org/doc/236150},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Τεύκρος Μιχαηλίδης
TI - Μαθηματική λογοτεχνία: Μια πρόκληση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 634
EP - 642
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236150
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.