Η έννοια της κλίσης και η συμβολή της στην προσέγγιση μαθηματικών θεωριών και προβλημάτων

Γεώργιος Καρκούλιας; Δημήτριος Κοντογιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 94-107

How to cite

top

Γεώργιος Καρκούλιας, and Δημήτριος Κοντογιάννης. "Η έννοια της κλίσης και η συμβολή της στην προσέγγιση μαθηματικών θεωριών και προβλημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 94-107. <http://eudml.org/doc/236153>.

@article{ΓεώργιοςΚαρκούλιας2003,
author = {Γεώργιος Καρκούλιας, Δημήτριος Κοντογιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {94-107},
title = {Η έννοια της κλίσης και η συμβολή της στην προσέγγιση μαθηματικών θεωριών και προβλημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236153},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Καρκούλιας
AU - Δημήτριος Κοντογιάννης
TI - Η έννοια της κλίσης και η συμβολή της στην προσέγγιση μαθηματικών θεωριών και προβλημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 94
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236153
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.