Μια διδακτική προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού λογισμού

Γιώργος Σαραφόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 65-71

How to cite

top

Γιώργος Σαραφόπουλος. "Μια διδακτική προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού λογισμού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 65-71. <http://eudml.org/doc/236154>.

@article{ΓιώργοςΣαραφόπουλος2004,
author = {Γιώργος Σαραφόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {65-71},
title = {Μια διδακτική προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού λογισμού},
url = {http://eudml.org/doc/236154},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Σαραφόπουλος
TI - Μια διδακτική προσέγγιση του θεμελιώδους θεωρήματος του ολοκληρωτικού λογισμού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 65
EP - 71
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236154
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.