Απόψεις και εμπειρίες μαθητών από και για τις μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Αθανάσιος Θ. Τριανταφύλλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 179-201

How to cite

top

Αθανάσιος Θ. Τριανταφύλλου. "Απόψεις και εμπειρίες μαθητών από και για τις μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 179-201. <http://eudml.org/doc/236156>.

@article{ΑθανάσιοςΘ1996,
author = {Αθανάσιος Θ. Τριανταφύλλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {179-201},
title = {Απόψεις και εμπειρίες μαθητών από και για τις μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/236156},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Θ. Τριανταφύλλου
TI - Απόψεις και εμπειρίες μαθητών από και για τις μορφές διδασκαλίας των μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 179
EP - 201
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236156
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.