Αναλυτική μελέτη γεωμετρικών προβλημάτων βελτιστοποίησης

Στέφανος Κορασίδης; Ευάγγελος Μώκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 712-720

How to cite

top

Στέφανος Κορασίδης, and Ευάγγελος Μώκος. "Αναλυτική μελέτη γεωμετρικών προβλημάτων βελτιστοποίησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 712-720. <http://eudml.org/doc/236157>.

@article{ΣτέφανοςΚορασίδης2005,
author = {Στέφανος Κορασίδης, Ευάγγελος Μώκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {712-720},
title = {Αναλυτική μελέτη γεωμετρικών προβλημάτων βελτιστοποίησης},
url = {http://eudml.org/doc/236157},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Κορασίδης
AU - Ευάγγελος Μώκος
TI - Αναλυτική μελέτη γεωμετρικών προβλημάτων βελτιστοποίησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 712
EP - 720
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236157
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.