Εισαγωγή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Λύκειο - μια εφαρμογή από το επιστημονικό πεδίο της μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων

Γιάννης Ράλλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 43-54

How to cite

top

Γιάννης Ράλλης. "Εισαγωγή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Λύκειο - μια εφαρμογή από το επιστημονικό πεδίο της μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 43-54. <http://eudml.org/doc/236159>.

@article{ΓιάννηςΡάλλης2005,
author = {Γιάννης Ράλλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {43-54},
title = {Εισαγωγή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Λύκειο - μια εφαρμογή από το επιστημονικό πεδίο της μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων},
url = {http://eudml.org/doc/236159},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Ράλλης
TI - Εισαγωγή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Λύκειο - μια εφαρμογή από το επιστημονικό πεδίο της μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 43
EP - 54
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236159
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.