Ο ρόλος της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μάθηματικών

Ευάγγελος Παναγιώτου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 117-130

How to cite

top

Ευάγγελος Παναγιώτου. "Ο ρόλος της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μάθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 117-130. <http://eudml.org/doc/236160>.

@article{ΕυάγγελοςΠαναγιώτου2002,
author = {Ευάγγελος Παναγιώτου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {117-130},
title = {Ο ρόλος της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μάθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236160},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Παναγιώτου
TI - Ο ρόλος της Ιστορίας στη διδασκαλία των Μάθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 117
EP - 130
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236160
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.