Πολλαπλά τέλειοι αριθμοί

Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 102-116

How to cite

top

Αθανάσιος Τριανταφύλλου. "Πολλαπλά τέλειοι αριθμοί." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 102-116. <http://eudml.org/doc/236161>.

@article{ΑθανάσιοςΤριανταφύλλου2002,
author = {Αθανάσιος Τριανταφύλλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {102-116},
title = {Πολλαπλά τέλειοι αριθμοί},
url = {http://eudml.org/doc/236161},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Τριανταφύλλου
TI - Πολλαπλά τέλειοι αριθμοί
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 102
EP - 116
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236161
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.