Η ικανότητα ελέγχου κατά τη διάρκεια λύσης προβλήματος

Γιώργος Καργιωτάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 439-452

How to cite

top

Γιώργος Καργιωτάκης. "Η ικανότητα ελέγχου κατά τη διάρκεια λύσης προβλήματος." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 439-452. <http://eudml.org/doc/236162>.

@article{ΓιώργοςΚαργιωτάκης1992,
author = {Γιώργος Καργιωτάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {439-452},
title = {Η ικανότητα ελέγχου κατά τη διάρκεια λύσης προβλήματος},
url = {http://eudml.org/doc/236162},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Καργιωτάκης
TI - Η ικανότητα ελέγχου κατά τη διάρκεια λύσης προβλήματος
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 439
EP - 452
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236162
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.