Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Μ.Ε.

Κωνσταντίνος Βαγενάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 11-12

How to cite

top

Κωνσταντίνος Βαγενάς. "Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Μ.Ε.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 11-12. <http://eudml.org/doc/236165>.

@article{ΚωνσταντίνοςΒαγενάς2004,
author = {Κωνσταντίνος Βαγενάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {11-12},
title = {Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Μ.Ε.},
url = {http://eudml.org/doc/236165},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Βαγενάς
TI - Χαιρετισμός του Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Ε.Μ.Ε.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 11
EP - 12
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236165
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.