Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις ως συστήματα αναπαράστασης στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες

Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου; Σ. Σεχπερίδου; Σπ. Βαζούρας; Π. Τασσιοπούλου; Ηλ. Βαθειάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 307-314

How to cite

top

Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου, et al. "Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις ως συστήματα αναπαράστασης στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 307-314. <http://eudml.org/doc/236166>.

@article{Χρ1995,
author = {Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου, Σ. Σεχπερίδου, Σπ. Βαζούρας, Π. Τασσιοπούλου, Ηλ. Βαθειάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {307-314},
title = {Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις ως συστήματα αναπαράστασης στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες},
url = {http://eudml.org/doc/236166},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Μεταξάκη- Κοσιονίδου
AU - Σ. Σεχπερίδου
AU - Σπ. Βαζούρας
AU - Π. Τασσιοπούλου
AU - Ηλ. Βαθειάς
TI - Τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις ως συστήματα αναπαράστασης στα μαθηματικά και στις άλλες επιστήμες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 307
EP - 314
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236166
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.