Η σημασία της εργαστηριακής άσκησης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Μιχάλης Μεϊμάρης; Ελευθέριος Βλαχάκης; Αντώνης Βλαχάκης; Στυλιανός Ιωάννου; Τσαμπίκα Καράκιζα; Ελπίδα Τροιζή; Βερόνικα Τρουποσκιάδη; Χρυσαφίδου Ευαγγελία

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 252-262

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, et al. "Η σημασία της εργαστηριακής άσκησης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 252-262. <http://eudml.org/doc/236167>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος1997,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Μιχάλης Μεϊμάρης, Ελευθέριος Βλαχάκης, Αντώνης Βλαχάκης, Στυλιανός Ιωάννου, Τσαμπίκα Καράκιζα, Ελπίδα Τροιζή, Βερόνικα Τρουποσκιάδη, Χρυσαφίδου Ευαγγελία},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {252-262},
title = {Η σημασία της εργαστηριακής άσκησης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων},
url = {http://eudml.org/doc/236167},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Μιχάλης Μεϊμάρης
AU - Ελευθέριος Βλαχάκης
AU - Αντώνης Βλαχάκης
AU - Στυλιανός Ιωάννου
AU - Τσαμπίκα Καράκιζα
AU - Ελπίδα Τροιζή
AU - Βερόνικα Τρουποσκιάδη
AU - Χρυσαφίδου Ευαγγελία
TI - Η σημασία της εργαστηριακής άσκησης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 252
EP - 262
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236167
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.