Περί βίας και ψευδο-γεγονότων, κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, πολιτικής ορθότητας και απομαθηματικοποίησης

Τάσος Πατρώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 141-153

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης. "Περί βίας και ψευδο-γεγονότων, κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, πολιτικής ορθότητας και απομαθηματικοποίησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 141-153. <http://eudml.org/doc/236168>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης2001,
author = {Τάσος Πατρώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {141-153},
title = {Περί βίας και ψευδο-γεγονότων, κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, πολιτικής ορθότητας και απομαθηματικοποίησης},
url = {http://eudml.org/doc/236168},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
TI - Περί βίας και ψευδο-γεγονότων, κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, πολιτικής ορθότητας και απομαθηματικοποίησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 141
EP - 153
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236168
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.