Διαμόρφωση εντύπου διδακτικού υλικού στα σχολικά μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ιωάννης Καραγιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 574-585

How to cite

top

Ιωάννης Καραγιάννης. "Διαμόρφωση εντύπου διδακτικού υλικού στα σχολικά μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 574-585. <http://eudml.org/doc/236170>.

@article{ΙωάννηςΚαραγιάννης2001,
author = {Ιωάννης Καραγιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {574-585},
title = {Διαμόρφωση εντύπου διδακτικού υλικού στα σχολικά μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/236170},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Καραγιάννης
TI - Διαμόρφωση εντύπου διδακτικού υλικού στα σχολικά μαθηματικά σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 574
EP - 585
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236170
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.