Προσεγγίζοντας την έννοια του φυσικού αριθμού ως τελεστή στο Νηπιαγωγείο

Καφούση Σόνια; Κατερίνα Καπέλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 211-221

How to cite

top

Καφούση Σόνια, and Κατερίνα Καπέλου. "Προσεγγίζοντας την έννοια του φυσικού αριθμού ως τελεστή στο Νηπιαγωγείο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 211-221. <http://eudml.org/doc/236171>.

@article{ΚαφούσηΣόνια2003,
author = {Καφούση Σόνια, Κατερίνα Καπέλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {211-221},
title = {Προσεγγίζοντας την έννοια του φυσικού αριθμού ως τελεστή στο Νηπιαγωγείο},
url = {http://eudml.org/doc/236171},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
AU - Κατερίνα Καπέλου
TI - Προσεγγίζοντας την έννοια του φυσικού αριθμού ως τελεστή στο Νηπιαγωγείο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 211
EP - 221
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236171
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.