Κρυπτογραφία Μαθηματικά και κβαντική μηχανική

Γεώργιος Μπαραλής; Παναγιώτης Βλάμος; Μιχάλης Δρακακάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 88-101

How to cite

top

Γεώργιος Μπαραλής, Παναγιώτης Βλάμος, and Μιχάλης Δρακακάκης. "Κρυπτογραφία Μαθηματικά και κβαντική μηχανική." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 88-101. <http://eudml.org/doc/236172>.

@article{ΓεώργιοςΜπαραλής2000,
author = {Γεώργιος Μπαραλής, Παναγιώτης Βλάμος, Μιχάλης Δρακακάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {88-101},
title = {Κρυπτογραφία Μαθηματικά και κβαντική μηχανική},
url = {http://eudml.org/doc/236172},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Μπαραλής
AU - Παναγιώτης Βλάμος
AU - Μιχάλης Δρακακάκης
TI - Κρυπτογραφία Μαθηματικά και κβαντική μηχανική
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 88
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236172
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.