Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους

Καλαβάσης Φραγκίσκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 118-128

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος. "Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 118-128. <http://eudml.org/doc/236173>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος1999,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {118-128},
title = {Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους},
url = {http://eudml.org/doc/236173},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
TI - Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 118
EP - 128
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236173
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.