Τα μαθηματικά στην Οικονομική και Πολιτική επιστήμη

Κ. Ρήγας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 123-150

How to cite

top

Κ. Ρήγας. "Τα μαθηματικά στην Οικονομική και Πολιτική επιστήμη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 123-150. <http://eudml.org/doc/236174>.

@article{Κ1990,
author = {Κ. Ρήγας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {123-150},
title = {Τα μαθηματικά στην Οικονομική και Πολιτική επιστήμη},
url = {http://eudml.org/doc/236174},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Ρήγας
TI - Τα μαθηματικά στην Οικονομική και Πολιτική επιστήμη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 123
EP - 150
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236174
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.