Τα ουσιώδη και χρειώδη

Νικόλαος Βαδιβούλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 609-618

How to cite

top

Νικόλαος Βαδιβούλης. "Τα ουσιώδη και χρειώδη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 609-618. <http://eudml.org/doc/236176>.

@article{ΝικόλαοςΒαδιβούλης2001,
author = {Νικόλαος Βαδιβούλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {609-618},
title = {Τα ουσιώδη και χρειώδη},
url = {http://eudml.org/doc/236176},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Βαδιβούλης
TI - Τα ουσιώδη και χρειώδη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 609
EP - 618
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236176
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.