Το βιβλίο του καθηγητή στα Μαθηματικά

ΣΕΛΜΕ Αθήνας - Μαθηματικό Τμήμα 1985-86

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 87-103

How to cite

top

ΣΕΛΜΕ Αθήνας - Μαθηματικό Τμήμα 1985-86. "Το βιβλίο του καθηγητή στα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 87-103. <http://eudml.org/doc/236179>.

@article{ΣΕΛΜΕΑθήνας1986,
author = {ΣΕΛΜΕ Αθήνας - Μαθηματικό Τμήμα 1985-86},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {87-103},
title = {Το βιβλίο του καθηγητή στα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236179},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - ΣΕΛΜΕ Αθήνας - Μαθηματικό Τμήμα 1985-86
TI - Το βιβλίο του καθηγητή στα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 87
EP - 103
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236179
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.