Το μονώνυμο της πολιτισμικής ταυτότητας και ο αλγόριθμος της Νύχτας. Κώδικες Επικοινωνίας και Μαθηματικά στις Νέες Συνθήκες της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης

Τάσος Πατρώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 515-523

How to cite

top

Τάσος Πατρώνης. "Το μονώνυμο της πολιτισμικής ταυτότητας και ο αλγόριθμος της Νύχτας. Κώδικες Επικοινωνίας και Μαθηματικά στις Νέες Συνθήκες της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 515-523. <http://eudml.org/doc/236180>.

@article{ΤάσοςΠατρώνης1998,
author = {Τάσος Πατρώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {515-523},
title = {Το μονώνυμο της πολιτισμικής ταυτότητας και ο αλγόριθμος της Νύχτας. Κώδικες Επικοινωνίας και Μαθηματικά στις Νέες Συνθήκες της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/236180},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Τάσος Πατρώνης
TI - Το μονώνυμο της πολιτισμικής ταυτότητας και ο αλγόριθμος της Νύχτας. Κώδικες Επικοινωνίας και Μαθηματικά στις Νέες Συνθήκες της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 515
EP - 523
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236180
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.