Παιδεία, Κοινωνία, Θετικές Επιστήμες και ο ρόλος της Διδακτικής των θετικών επιστημών

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 96-107

How to cite

top

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική. "Παιδεία, Κοινωνία, Θετικές Επιστήμες και ο ρόλος της Διδακτικής των θετικών επιστημών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 96-107. <http://eudml.org/doc/236182>.

@article{ΣπηλιωτοπούλουΒασιλική1997,
author = {Σπηλιωτοπούλου Βασιλική},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {96-107},
title = {Παιδεία, Κοινωνία, Θετικές Επιστήμες και ο ρόλος της Διδακτικής των θετικών επιστημών},
url = {http://eudml.org/doc/236182},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Σπηλιωτοπούλου Βασιλική
TI - Παιδεία, Κοινωνία, Θετικές Επιστήμες και ο ρόλος της Διδακτικής των θετικών επιστημών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 96
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236182
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.