Απόψεις παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια της πιθανότητας και ο βαθμός κατανόησης του τρόπου παρουσίασης των προβλημάτων

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 186-197

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, and Χρυσάνθη Σκουμπουρδή. "Απόψεις παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια της πιθανότητας και ο βαθμός κατανόησης του τρόπου παρουσίασης των προβλημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 186-197. <http://eudml.org/doc/236185>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος2001,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {186-197},
title = {Απόψεις παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια της πιθανότητας και ο βαθμός κατανόησης του τρόπου παρουσίασης των προβλημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236185},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
TI - Απόψεις παιδιών του δημοτικού σχολείου για την έννοια της πιθανότητας και ο βαθμός κατανόησης του τρόπου παρουσίασης των προβλημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 186
EP - 197
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236185
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.