Η διευκόλυνση της οικοδόμησης της μάθησης Μαθηματικών εννοιών με τη παροχή ευκαιριών διαμαθητικής αλληλεπίδρασης κατά τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

Ειρήνη Λυκοσκούφη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 608-615

How to cite

top

Ειρήνη Λυκοσκούφη. "Η διευκόλυνση της οικοδόμησης της μάθησης Μαθηματικών εννοιών με τη παροχή ευκαιριών διαμαθητικής αλληλεπίδρασης κατά τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 608-615. <http://eudml.org/doc/236188>.

@article{ΕιρήνηΛυκοσκούφη2005,
author = {Ειρήνη Λυκοσκούφη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {608-615},
title = {Η διευκόλυνση της οικοδόμησης της μάθησης Μαθηματικών εννοιών με τη παροχή ευκαιριών διαμαθητικής αλληλεπίδρασης κατά τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού},
url = {http://eudml.org/doc/236188},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ειρήνη Λυκοσκούφη
TI - Η διευκόλυνση της οικοδόμησης της μάθησης Μαθηματικών εννοιών με τη παροχή ευκαιριών διαμαθητικής αλληλεπίδρασης κατά τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 608
EP - 615
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236188
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.