Απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989)

 • Issue: 6, page 96-98

How to cite

top

"Απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1989): 96-98. <http://eudml.org/doc/236189>.

@article{Unknown1989,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {6},
pages = {96-98},
title = {Απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών.},
url = {http://eudml.org/doc/236189},
year = {1989},
}

TY - JOUR
TI - Απαραίτητη η παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1989
IS - 6
SP - 96
EP - 98
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236189
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.