Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης ως συνιστώσα κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας. Το παράδειγμα της τριγωνομετρικής εφαπτόμενης

Στέφανος Κεΐσογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 282-292

How to cite

top

Στέφανος Κεΐσογλου. "Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης ως συνιστώσα κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας. Το παράδειγμα της τριγωνομετρικής εφαπτόμενης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 282-292. <http://eudml.org/doc/236190>.

@article{ΣτέφανοςΚεΐσογλου2001,
author = {Στέφανος Κεΐσογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {282-292},
title = {Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης ως συνιστώσα κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας. Το παράδειγμα της τριγωνομετρικής εφαπτόμενης},
url = {http://eudml.org/doc/236190},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Κεΐσογλου
TI - Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης ως συνιστώσα κατανόησης μιας μαθηματικής έννοιας. Το παράδειγμα της τριγωνομετρικής εφαπτόμενης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 282
EP - 292
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236190
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.