Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 364-374

How to cite

top

"Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 364-374. <http://eudml.org/doc/236191>.

@article{Unknown1983,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {364-374},
title = {Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/236191},
year = {1983},
}

TY - JOUR
TI - Οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 364
EP - 374
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236191
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.