Τα μαθηματικά στη γενική εκπαίδευση

Δημήτρης Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985)

 • Issue: 2, page 291-301

How to cite

top

Δημήτρης Καραγεώργος. "Τα μαθηματικά στη γενική εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1985): 291-301. <http://eudml.org/doc/236193>.

@article{ΔημήτρηςΚαραγεώργος1985,
author = {Δημήτρης Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {2},
pages = {291-301},
title = {Τα μαθηματικά στη γενική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236193},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Καραγεώργος
TI - Τα μαθηματικά στη γενική εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1985
IS - 2
SP - 291
EP - 301
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236193
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.