Ένα μοντέλο Βηματισμού της μαθηματικής σκέψης (και όχι μόνο)

Γιάννης Κερασαρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 514-527

How to cite

top

Γιάννης Κερασαρίδης. "Ένα μοντέλο Βηματισμού της μαθηματικής σκέψης (και όχι μόνο)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 514-527. <http://eudml.org/doc/236194>.

@article{ΓιάννηςΚερασαρίδης2001,
author = {Γιάννης Κερασαρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {514-527},
title = {Ένα μοντέλο Βηματισμού της μαθηματικής σκέψης (και όχι μόνο)},
url = {http://eudml.org/doc/236194},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Κερασαρίδης
TI - Ένα μοντέλο Βηματισμού της μαθηματικής σκέψης (και όχι μόνο)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 514
EP - 527
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236194
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.