Η διδασκαλία βασικών εννοιών της ανάλυσης μέσω της εποπτείας

Παναγιώτης Βλάμος; Παναγιώτης Βουργάνας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 222-238

How to cite

top

Παναγιώτης Βλάμος, and Παναγιώτης Βουργάνας. "Η διδασκαλία βασικών εννοιών της ανάλυσης μέσω της εποπτείας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 222-238. <http://eudml.org/doc/236196>.

@article{ΠαναγιώτηςΒλάμος2001,
author = {Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Βουργάνας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {222-238},
title = {Η διδασκαλία βασικών εννοιών της ανάλυσης μέσω της εποπτείας},
url = {http://eudml.org/doc/236196},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Βλάμος
AU - Παναγιώτης Βουργάνας
TI - Η διδασκαλία βασικών εννοιών της ανάλυσης μέσω της εποπτείας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 222
EP - 238
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236196
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.