Ανακάλυψη, μάθηση και διδακτική διαχείριση των Μαθηματικών με τη βοήθεια νέων Τεχνολογιών. Διατύπωση ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων.

Φ. Καλαβάσης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 153-157

How to cite

top

Φ. Καλαβάσης. "Ανακάλυψη, μάθηση και διδακτική διαχείριση των Μαθηματικών με τη βοήθεια νέων Τεχνολογιών. Διατύπωση ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 153-157. <http://eudml.org/doc/236198>.

@article{Φ1994,
author = {Φ. Καλαβάσης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {153-157},
title = {Ανακάλυψη, μάθηση και διδακτική διαχείριση των Μαθηματικών με τη βοήθεια νέων Τεχνολογιών. Διατύπωση ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων.},
url = {http://eudml.org/doc/236198},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Φ. Καλαβάσης
TI - Ανακάλυψη, μάθηση και διδακτική διαχείριση των Μαθηματικών με τη βοήθεια νέων Τεχνολογιών. Διατύπωση ερωτημάτων και ερευνητικών υποθέσεων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 153
EP - 157
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236198
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.