Μαθηματικά Μοντέλα Οικονομικών, Βιολογικών και Χημικών Φαινομένων

Γιώργος Σαραφόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 808-811

How to cite

top

Γιώργος Σαραφόπουλος. "Μαθηματικά Μοντέλα Οικονομικών, Βιολογικών και Χημικών Φαινομένων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 808-811. <http://eudml.org/doc/236199>.

@article{ΓιώργοςΣαραφόπουλος2005,
author = {Γιώργος Σαραφόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {808-811},
title = {Μαθηματικά Μοντέλα Οικονομικών, Βιολογικών και Χημικών Φαινομένων},
url = {http://eudml.org/doc/236199},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Σαραφόπουλος
TI - Μαθηματικά Μοντέλα Οικονομικών, Βιολογικών και Χημικών Φαινομένων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 808
EP - 811
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236199
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.