Μια έρευνα για την αποτύπωση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης σύμφωνα με τη θεωρία επιπέδων van Hiele΄s

Νικόλαος Τζίφας; Δημ. Γιαννόπουλος; Δημ. Βαρβιτσιώτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 721-733

How to cite

top

Νικόλαος Τζίφας, Δημ. Γιαννόπουλος, and Δημ. Βαρβιτσιώτης. "Μια έρευνα για την αποτύπωση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης σύμφωνα με τη θεωρία επιπέδων van Hiele΄s." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 721-733. <http://eudml.org/doc/236201>.

@article{ΝικόλαοςΤζίφας2005,
author = {Νικόλαος Τζίφας, Δημ. Γιαννόπουλος, Δημ. Βαρβιτσιώτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {721-733},
title = {Μια έρευνα για την αποτύπωση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης σύμφωνα με τη θεωρία επιπέδων van Hiele΄s},
url = {http://eudml.org/doc/236201},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Τζίφας
AU - Δημ. Γιαννόπουλος
AU - Δημ. Βαρβιτσιώτης
TI - Μια έρευνα για την αποτύπωση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης σύμφωνα με τη θεωρία επιπέδων van Hiele΄s
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 721
EP - 733
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236201
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.