Η ισοτιμία εμβαδών με διασφάλιση αναπαραστάσεων μια ασταμάτητη ροή μοτίβων

Γιάννης Στρατήγης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 704-711

How to cite

top

Γιάννης Στρατήγης. "Η ισοτιμία εμβαδών με διασφάλιση αναπαραστάσεων μια ασταμάτητη ροή μοτίβων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 704-711. <http://eudml.org/doc/236203>.

@article{ΓιάννηςΣτρατήγης2005,
author = {Γιάννης Στρατήγης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {704-711},
title = {Η ισοτιμία εμβαδών με διασφάλιση αναπαραστάσεων μια ασταμάτητη ροή μοτίβων},
url = {http://eudml.org/doc/236203},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Στρατήγης
TI - Η ισοτιμία εμβαδών με διασφάλιση αναπαραστάσεων μια ασταμάτητη ροή μοτίβων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 704
EP - 711
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236203
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.