Τα μαθηματικά ως η ύψιστη συνάντηση επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης, που κ ελευθερώνουν τη ψυχή και ενώνουν όλους τους ανθρώπους

Γεώργιος Θ. Πράσινος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 745-748

How to cite

top

Γεώργιος Θ. Πράσινος. "Τα μαθηματικά ως η ύψιστη συνάντηση επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης, που κ ελευθερώνουν τη ψυχή και ενώνουν όλους τους ανθρώπους." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 745-748. <http://eudml.org/doc/236204>.

@article{ΓεώργιοςΘ2002,
author = {Γεώργιος Θ. Πράσινος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {745-748},
title = {Τα μαθηματικά ως η ύψιστη συνάντηση επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης, που κ ελευθερώνουν τη ψυχή και ενώνουν όλους τους ανθρώπους},
url = {http://eudml.org/doc/236204},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Θ. Πράσινος
TI - Τα μαθηματικά ως η ύψιστη συνάντηση επιστήμης, φιλοσοφίας και τέχνης, που κ ελευθερώνουν τη ψυχή και ενώνουν όλους τους ανθρώπους
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 745
EP - 748
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236204
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.