Η στοιχειώδης καταστροφή τύπου αιχμής σαν πρότυπο περιγραφής και πρόβλεψης στην παιδαγωγική.

Θεόδωρος Κ. Μακάριος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 381-388

How to cite

top

Θεόδωρος Κ. Μακάριος. "Η στοιχειώδης καταστροφή τύπου αιχμής σαν πρότυπο περιγραφής και πρόβλεψης στην παιδαγωγική.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 381-388. <http://eudml.org/doc/236206>.

@article{ΘεόδωροςΚ1994,
author = {Θεόδωρος Κ. Μακάριος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {381-388},
title = {Η στοιχειώδης καταστροφή τύπου αιχμής σαν πρότυπο περιγραφής και πρόβλεψης στην παιδαγωγική.},
url = {http://eudml.org/doc/236206},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Κ. Μακάριος
TI - Η στοιχειώδης καταστροφή τύπου αιχμής σαν πρότυπο περιγραφής και πρόβλεψης στην παιδαγωγική.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 381
EP - 388
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236206
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.