Αντιλήψεις μαθητών για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.

Μ. Σαλίχος; Γ. Ξανθάκος; Μ. Μαρόγλου; Β. Τζαβίδας; Δ. Τζεφρίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 454-469

How to cite

top

Μ. Σαλίχος, et al. "Αντιλήψεις μαθητών για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 454-469. <http://eudml.org/doc/236207>.

@article{Μ1994,
author = {Μ. Σαλίχος, Γ. Ξανθάκος, Μ. Μαρόγλου, Β. Τζαβίδας, Δ. Τζεφρίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {454-469},
title = {Αντιλήψεις μαθητών για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.},
url = {http://eudml.org/doc/236207},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Σαλίχος
AU - Γ. Ξανθάκος
AU - Μ. Μαρόγλου
AU - Β. Τζαβίδας
AU - Δ. Τζεφρίου
TI - Αντιλήψεις μαθητών για τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 454
EP - 469
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236207
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.