Προβληματισμός για τη σημερινή κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση της γνώσης, προοπτικές για σύγχρονα σχολεία

Δ. Λιουδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991)

 • Issue: 8, page 31-42

How to cite

top

Δ. Λιουδάκης. "Προβληματισμός για τη σημερινή κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση της γνώσης, προοπτικές για σύγχρονα σχολεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991): 31-42. <http://eudml.org/doc/236208>.

@article{Δ1991,
author = {Δ. Λιουδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {8},
pages = {31-42},
title = {Προβληματισμός για τη σημερινή κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση της γνώσης, προοπτικές για σύγχρονα σχολεία},
url = {http://eudml.org/doc/236208},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Λιουδάκης
TI - Προβληματισμός για τη σημερινή κοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση της γνώσης, προοπτικές για σύγχρονα σχολεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1991
IS - 8
SP - 31
EP - 42
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236208
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.